รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/10บันทึกรายวัน พ.ศ. 2499 15 ม.ค. 2499 ถึง 31 ธ.ค. 2499ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ. 2499 [ 15 ม.ค. - 31 ธ.ค.2499 ]
สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (355 หน้า) หน้า [1] - [355...