รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/8บันทึกรายวัน พ.ศ.2497 1 ม.ค. 2497 ถึง 31 ธ.ค. 2497ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2497 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2497 ]
- สมุดบันทึกเล็กปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (368 หน้า) หน้า ...
   BIA4.1/8บันทึกไปพม่า พ.ศ.2497 1 ม.ค. 2497 ถึง 31 ธ.ค. 2497ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2497 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2497 ]
- บันทึกไปพม่า พ.ศ.2497 (14 พ.ย. - 8 ธ.ค.2497) หน้า...