รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/7บันทึกรายวัน พ.ศ.2496 1 ม.ค. 2496 ถึง 31 ธ.ค. 2496ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2496 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2496 ]
สมุดบันทึก เล่ม 1 (63 หน้า) หน้า [1]-[63]...
   BIA4.1/7บันทึกรายวัน พ.ศ.2496 1 ม.ค. 2496 ถึง 31 ธ.ค. 2496ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2496 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2496 ]
สมุดบันทึก เล่ม 2 (21 หน้า) หน้า [1] - [21]...