รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/6บันทึกการประชุม นครฯ พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2495ชิ้น (ITEM) บันทึกการประชุม นครฯ [ พ.ศ.2494 - 2495 ] สมุดบันทึกเล่มเล็ก จำนวน 1 เล่ม (83 หน้า) หน้า [1]-[83]...