รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/5บันทึกรายวัน พ.ศ.2494 1 ม.ค. 2494 ถึง 31 ธ.ค. 2494ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2494 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2494 ]
สมุดบันทึกปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (195 หน้า) หน้า [1]-[...