รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/4บันทึกรายวัน พ.ศ.2493 สมุดบันทึกปกแข็ง เล่ม 1 1 ม.ค. 2492 ถึง 27 ก.ย. 2492ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2492 [ 1 ม.ค. - 27 ก.ย.2492 ]
2. เอกสารแทรก หน้า [121]-[126]...
   BIA4.1/4บันทึกรายวัน พ.ศ.2493 สมุดบันทึกปกแข็ง เล่ม 1 พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2493 สมุดบันทึกปกแข็ง
- เล่ม 1 หน้า [1]-[179]...
   BIA4.1/4บันทึกรายวัน พ.ศ.2493 สมุดบันทึกปกแข็ง เล่ม 2 พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2493 สมุดบันทึกปกแข็ง
- เล่ม 2 หน้า [1]-[18]...