รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/3บันทึกรายวัน พ.ศ.2492 สมุดบันทึกปกแข็ง 1 ม.ค. 2492 ถึง 27 ก.ย. 2492ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2492 [ 1 ม.ค. - 27 ก.ย.2492 ] สมุดบันทึกปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (120 หน้า) หน้า [1]-[...
   BIA4.1/3บันทึกรายวัน พ.ศ.2492 สมุดบันทึกปกแข็ง พ.ศ. 2493แฟ้ม บันทึกรายวัน พ.ศ.2492 [ 1 ม.ค. - 27 ก.ย.2492 ] สมุดบันทึกปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (120 หน้า) หน้า [1]-[...
   BIA4.1/3เอกสารแทรก 1 ม.ค. 2492 ถึง 27 ก.ย. 2492ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2492 [ 1 ม.ค. - 27 ก.ย.2492 ]
2. เอกสารแทรก หน้า [121]-[126]...
   BIA4.1/3เอกสารแทรก พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2493 สมุดบันทึกปกแข็ง
- เล่ม 1 หน้า [1]-[179]...