รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/2บันทึกรายวัน พ.ศ.2491 1 ม.ค. 2491 ถึง 29 ก.พ. 2491ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2491 สมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (14 หน้า) หน้า [1]-[14]...
   BIA4.1/2บันทึกรายวัน พ.ศ.2491 1 ม.ค. 2491 ถึง 29 ก.พ. 2491ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2491 [ 1 ม.ค. - 29 ก.พ.2491 ]
1. สมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (14 หน้า) หน้า [1]-[14]...
   BIA4.1/2ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2490 1 ม.ค. 2491 ถึง 29 ก.พ. 2491ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2491 [ 1 ม.ค. - 29 ก.พ.2491 ]
- ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2490 จำนวน 1 เล่ม (65 หน้า) ...