รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/1บันทึกรายวัน พ.ศ.2485 เล่ม 1 1 ม.ค. 2485 ถึง 1 ธ.ค. 2485ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2485 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2485 ]
- สมุดจดปกอ่อน เล่ม 1 (183 หน้า) หน้า [1]-[183]...
   BIA4.1/1บันทึกรายวัน พ.ศ.2485 เล่ม 2 1 ม.ค. 2485 ถึง 1 ธ.ค. 2485ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2485 [ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2485 ]
- สมุดจดปกอ่อน เล่ม 2 (416 หน้า) หน้า [184]-[599]...