รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4/7ความนึกชั่วขณะ พ.อินทปัญโญ พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) ความนึกชั่วขณะ พ.อินทปัญโญ [ พ.ศ. 2514 -2518 ]
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก จำนวน 1 เล่ม หน้า [1] - [27]...
   BIA4/7ความนึกชั่วขณะ พ.อินทปัญโญ พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) ความนึกชั่วขณะ พ.อินทปัญโญ [ พ.ศ. 2514 -2518 ]
- เอกสารแทรก หน้า [28] - [34]...