รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4/5แง่เผยแผ่ [ พ.ศ. 2497 ] พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) แง่เผยแผ่ [ พ.ศ. 2497 ]
- สมุดจดบันทึกปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (3 หน้า) หน้า [1]-[3]...
   BIA4/5แง่เผยแผ่ [ พ.ศ. 2497 ] พ.ศ. 2505แฟ้ม แง่คิดเกี่ยวกับเซน [ พ.ศ. 2505 ] หน้า [1]-[17]...