รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4/4บันทึกปกิณกะ (บนแผ่นเศษกระดาษ) พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) บันทึกปกิณกะ (บนแผ่นเศษกระดาษ) [ พ.ศ. 2494 - 2535 ] หน้า [1]-[105]...
   BIA4/4บันทึกปกิณกะ (บนแผ่นเศษกระดาษ) พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ...