รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4/2เล่ม 1 เรื่องข่าววิทยุประจำวัน พ.ศ.2483-2484 พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) สมุดบันทึก พ.ศ.2483-2493
- เล่ม 1 เรื่องข่าววิทยุประจำวัน พ.ศ.2483-2484 หน้า [1] - [13]...
   BIA4/2เล่ม 2 เรื่องมุรธาภิเษก พ.ศ.2493 พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) สมุดบันทึก พ.ศ.2483-2493
- เล่ม 2 เรื่องมุรธาภิเษก พ.ศ.2493 หน้า [1] - [10]...
   BIA4/2 เล่ม 3 เรื่อง THE COST OF DISCIPLESHIP พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) สมุดบันทึก พ.ศ.2483-2493
- เล่ม 3 เรื่อง THE COST OF DISCIPLESHIP หน้า [1] - [2]...