รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4/1สมุดบันทึก พ.ศ.2471-2489 พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) สมุดบันทึก พ.ศ.2471-2489 (พ.ศ. 2471 - 2485 )
- บันทึกอยู่ในบันทึกเล่มเล็ก 1 เล่ม หน้า [1]-[64]...