รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.4/10ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2528ชิ้น (ITEM) ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ [ พ.ศ.2523 - 2528 ] หน้า [1]-[31]...