รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.4/8บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ 6 พ.ค. 2517 ถึง 24 มิ.ย. 2521ชิ้น (ITEM) บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ [ 6 เม.ย.2517 - 24 มิ.ย.2521 ] หน้า [1]-[264]...