รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.4/7บรรยายธรรมด้วยภาพ 10 พ.ย. 2508 ถึง 14 พ.ย. 2512ชิ้น (ITEM) บรรยายธรรมด้วยภาพ [ 10 พ.ย.2508 - 14 พ.ย.2512 ] หน้า [1]-[212]...