รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.4/6บรรยายธรรม 24 ก.ค. 2495 ถึง 20 ก.ค. 2533ชิ้น (ITEM) บรรยายธรรม [ 27 ก.ค.2495 - 20 ก.ค.2533 ] หน้า [1]-[236]...
   BIA3.4/6บรรยายธรรม 27 ก.ค. 2495 ถึง 20 ก.ค. 2533ชิ้น (ITEM) บรรยายธรรม [ 27 ก.ค.2495 - 20 ก.ค.2533 ] หน้า [237]-[413]...