รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.4/4พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นผู้รู้ทั่วไป 21 ก.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นผู้รู้ทั่วไป 2...
   BIA3.4/4การศึกษาธรรมวิภาค ตอนที่ 2 14 ส.ค. 2500 ถึง 17 ส.ค. 2500ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- การศึกษาธรรมวิภาค ตอนที่ 2 [14 - 17 ส....
   BIA3.4/4ประเภทของพุทธสาสนา 23 ก.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- ประเภทของพุทธสาสนา 23 ก.ค.2495 หน้า [...
   BIA3.4/4 พระพุทธศาสนาในรูปต่าง ๆ กัน 24 ก.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- พระพุทธศาสนาในรูปต่าง ๆ กัน 24 ก.ค.24...
   BIA3.4/4 ความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องมีสาสนา 25 ก.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- ความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องมีสาสนา [25 ...
   BIA3.4/4ความน่าอัศจรรย์ของสาสนา 28 ก.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- ความน่าอัศจรรย์ของสาสนา [28 ก.ค.2495]...
   BIA3.4/4อย่าชูงวงจะตาย 30 ก.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- อย่าชูงวงจะตาย [30 ก.ค.2495] หน้า [35...
   BIA3.4/4สะอาด สว่าง สงบ 7 ส.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- เรื่องสะอาด สว่าง สงบ [7 ส.ค.2495]...
   BIA3.4/4พระพุทธศาสนาประเภทผู้อยู่และผู้ไป 9 ส.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- พระพุทธศาสนาประเภทผู้อยู่และผู้ไป [9 ส...
   BIA3.4/4ธรรมะการศึกษาธรรมวิภาคของผู้บวชสามเดือน 8 ส.ค. 2500 ถึง 10 ส.ค. 2500ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- เรื่องธรรมะการศึกษาธรรมวิภาคของผู้บวชสา...
   BIA3.4/4พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการไปช้าและไปเร็ว 11 ส.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการไปช้าและไปเร็ว...
   BIA3.4/4พระพุทธศาสนาประเภทสำหรับผู้อยู่ 15 ส.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- พระพุทธศาสนาประเภทสำหรับผู้อยู่ [15 ส.ค...
   BIA3.4/4พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศิลปะ 30 ส.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศิลปะ [30 ส....
   BIA3.4/4พุทธบริษัทกับสาสนาอื่น ๆ 29 ก.ย. 2495ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/4พุทธบริษัทกับทรัพย์สมบัติ 9 ต.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- พุทธบริษัทกับทรัพย์สมบัติ [9 ต.ค.2495] ...
   BIA3.4/4เกี่ยวกับการสึก 17 ต.ค. 2495ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- เรื่องเกี่ยวกับการสึก [17 ต.ค.2495] หน้...
   BIA3.4/4การบวชสามเดือน 22 ก.ค. 2500 ถึง 2 ส.ค. 2500ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- เรื่องการบวชสามเดือน [22 ก.ค. - 2 ส.ค....
   BIA3.4/4อาการหรือการกระทำที่เป็นไปเพื่อทุกข์ 18 ส.ค. 2500 ถึง 21 ส.ค. 2500ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- ตอนที่ 3 อาการหรือการกระทำที่เป็นไปเพื...
   BIA3.4/4ลักษณะและที่เกิดของความทุกข์ 22 ส.ค. 2500 ถึง 26 ก.ย. 2500ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- ตอนที่ 4 ลักษณะและที่เกิดของความทุกข์ ...
   BIA3.4/4ว่าด้วยลักษณะแห่งความดับทุกข์ 26 ก.ย. 2500 ถึง 29 ก.ย. 2500ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- ตอนที่ 4 ว่าด้วยลักษณะแห่งความดับทุกข์ ...
   BIA3.4/4บุคคลาธิษฐานแห่งความดับทุกข์ 2 ต.ค. 2500 ถึง 3 ต.ค. 2500ชิ้น (ITEM) คำบรรยายสำหรับพระภิกษุใหม่
[ 21 ก.ค.2495 - 3 ต.ค.2500 ]
- ตอนที่ 5 บุคคลาธิษฐานแห่งความดับทุกข์ [...