รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.4/1สุนักขัตตกถา หรือพุทธบริษัทกับไสยาศาสตร์ แสดงที่พระวิหาร พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา [ พ.ศ.2491 - 2535 ]
- เรื่องสุนักขัตตกถา หรือพุทธบริษัทกับไสยาศาสตร์ แสดงที่พระวิ...
   BIA3.4/1ธรรมะคือโอสถสำหรับโลก แสดงที่โรงพยาบาลสงฆ์กรุงเทพฯ 21 ก.พ. 2499ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1ธรรมเทศนาวันตายาย 27 ก.ย. 2499 ถึง 10 ก.ย. 2502ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา [ พ.ศ.2491 - 2535 ]
- ธรรมเทศนาวันตายาย [27 ก.ย.2499 - 10 ก.ย.2502]
หน้า [75]- [15...
   BIA3.4/1ธรรมเทศนา 25 พุทธศตวรรษ กัณฑ์ที่ 1 เรื่องวัตถุนิยม 16 พ.ค. 2500ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา [ พ.ศ.2491 - 2535 ]
- ธรรมเทศนา 25 พุทธศตวรรษ กัณฑ์ที่ 1 เรื่องวัตถุนิยม ปมตฺตโลกกถ...
   BIA3.4/1ธรรมเทศนา 25 พุทธศตวรรษ กัณฑ์ที่ 2 เรื่องโลกปัททวูสมกถา 17 พ.ค. 2500ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา [ พ.ศ.2491 - 2535 ]
- ธรรมเทศนา 25 พุทธศตวรรษ กัณฑ์ที่ 2 เรื่องโลกปัททวูสมกถา
หรือ...
   BIA3.4/1ธรรมเทศนา 25 พุทธศตวรรษ กัณฑ์ที่ 3 เรื่องโลกสุขปาฏิกงฺขกถา 18 พ.ค. 2500ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา [ พ.ศ.2491 - 2535 ]
- ธรรมเทศนา 25 พุทธศตวรรษ กัณฑ์ที่ 3 เรื่องโลกสุขปาฏิกงฺขกถา "คว...
   BIA3.4/1วัตถุอาทีนวกถา วัตถุนิยม แสดงที่พุทธสมาคมจังหวัดสระบุรี 23 มิ.ย. 2500ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา [ พ.ศ.2491 - 2535 ]
- เรื่องวัตถุอาทีนวกถา วัตถุนิยม แสดงที่พุทธสมาคมจังหวัดสระบุร...
   BIA3.4/1ธรรมเทศนาแสดงที่โบสถ์พระแก้ว 27 มิ.ย. 2500ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1ธมฺมปมากถา อธิบายภาพปริศนาธรรม 30 ก.ย. 2500ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1 เทศน์เข้าพรรษา 2502 วันที่ 21 ก.ค.2502 และเทศน์เข้าพรรษา2506 เรื่อง "การอยู่ด้วยจิตว่าง" (กัณฑ์ท้าย) วันที่ 8 ก.ค.2506 21 ก.ค. 2502 ถึง 8 ก.ค. 2506ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1พระธรรมเทศนา เรื่อง อาสาฬหบูชา วันที่ 20 ก.ค.2502 และอาสาฬหบูชาเทศนา เรื่องความถูกต้องของกาย จิต ตัวตน และความว่าง วันที่ 14 ก.ค.2535 14 ก.ค. 2535ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1เทศน์วิสาขบูชา พ.ศ. 2503ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1ทักษิณานุปทานกถา เทศน์ในวันบำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจโยมบิดาท่านพระครูสุธนธรรมสาร วันที่ 27 พ.ค.2507 27 พ.ค. 2507ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1พระธรรมเทศนา เรื่องภาษาคน - ภาษาธรรม 8 ต.ค. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1พระธรรมเทศนา เรื่องการทำนาที่มีอมตะเป็นผล พ.ศ.2509 พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1พระธรรมเทศนา เรื่อง ชินะกถา พ.ศ.2509 พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1พระธรรมเทศนา เรื่องสุขกถา พ.ศ.2509 พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1พระธรรมเทศนา เรื่องสิ่งที่เรียกว่าธรรมในพระพุทธศาสนา พ.ศ.2509 พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1พระธรรมเทศนา เรื่องเทพวิสัยกับอริยวิสัย พ.ศ.2509 พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1อัปปปัตตกถา (เรื่องบุคคลไม่ประมาท) (แสดงเมื่อทำบุญอายุครบ 60 ปี ของนางหง้วน เศรษฐภักดี บ้านดอน) พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1พระธรรมเทศนา เรื่อง อตฺตตฺถปญญา อสุจี มนุสฺสา (ผู้มีปัญญา แต่ในประโยชน์แห่งตน เป็นบุคคลไม่สะอาด) พาลาหาว นปปสํสนติ ทานํ (บุคคลผู้เป็นคนพาล ย่อมไม่สรรเสริญการ ให้ทานเลย) ทเทยฺย ปุริโส ทานํ (เกิดมาเป็นคนแล้วควรบำเพ็ญทาน) สนฺโต สตฺตตหิเต รตฺ) (สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมชื่นชมยินดีในการเกื้อกูลสัตว์) พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.4/1พุทธศาสนากับไสยศาสตร์ พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา [ พ.ศ.2491 - 2535 ]
- สมุดจดปกอ่อน ถอดตัวบรรยาย เรื่องพุทธศาสนากับไสยศาสตร์
จำนวน ...
   BIA3.4/1สุนักขัตตกถา หรือพุทธบริษัทกับไสยาศาสตร์ แสดงที่พระวิหาร วัดเกตุการาม เชียงใหม่ พ.ศ.2491 พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา [ พ.ศ.2491 - 2535 ]
- เรื่องสุนักขัตตกถา หรือพุทธบริษัทกับไสยาศาสตร์ แสดงที่พระวิ...
   BIA3.4/1ธรรมะคือโอสถสำหรับโลก แสดงที่โรงพยาบาลสงฆ์กรุงเทพฯ วันที่ 21 ก.พ.2499 21 ก.พ. 2499ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา [ พ.ศ.2491 - 2535 ]
- เรื่องธรรมะคือโอสถสำหรับโลก แสดงที่โรงพยาบาลสงฆ์กรุงเทพฯ วันที...
   BIA3.4/1"ธมฺโม รหโห อกทฺทโฆ" ซึ่งมีใจความว่า "ธรรมะนี้เหมือน ห้วงน้ำที่ไม่มีเปือกตม" วันที่ 19 ก.ย.2499 19 ก.ย. 2499ชิ้น (ITEM) พระธรรมเทศนา [ พ.ศ.2491 - 2535 ]
- เรื่อง "ธมฺโม รหโห อกทฺทโฆ" ซึ่งมีใจความว่า "ธรรมะนี้เหมือน
...