รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.2/2มาฆบูชา 2504 เรื่องคนถึงธรรม - ธรรมถึงคน พ.ศ. 2504ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- มาฆบูชา 2504 เรื่องคนถึงธรรม...
   BIA3.2/2มาฆบูชา 2510 โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพุทธศาสนา พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- มาฆบูชา 2510 โอวาทปาฏิโมกข์ ห...
   BIA3.2/2มาฆบูชา 2507 เรื่องหัวใจพุทธศาสนา พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- มาฆบูชา 2507 เรื่องหัวใจพุทธศ...
   BIA3.2/2มาฆบูชา 2521 พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- มาฆบูชา 2521 หน้า [15]...
   BIA3.2/2มาฆบูชา 2514 พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- มาฆบูชา 2514 หน้า [9]-[13]...
   BIA3.2/2มาฆบูชา 2524 เรื่องความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งในฐานะปัจจัยที่หก พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- มาฆบูชา 2524 เรื่องความแน่ใจใ...
   BIA3.2/2มาฆบูชา 2517 พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- มาฆบูชา 2517 หน้า [14]...
   BIA3.2/2อาสาฬหบูชา 2520 พ.ศ. 2520ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- อาสาฬหบูชา 2520 หน้า [21]-[...
   BIA3.2/2อาสาฬหบูชา 2508 ธมฺมูปมากถา พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- อาสาฬหบูชา 2508 ธมฺมูปมากถา ห...
   BIA3.2/2อาสาฬหบูชา 2521 เรื่องอริยบุคคลคืออะไร? พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- อาสาฬหบูชา 2521 เรื่องอริยบุค...
   BIA3.2/2อาสาฬหบูชา 2522 เรื่องความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย 11 ส.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- อาสาฬหบูชา 2522 เรื่องความลับ...
   BIA3.2/2อาสาฬหบูชากถา 2527 พ.ศ. 2527ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- อาสาฬหบูชากถา 2527 หน้า [26]-...
   BIA3.2/2อาสาฬหปุณณมี 2535 พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- อาสาฬหปุณณมี 2535 หน้า [28]...
   BIA3.2/2วันพระธรรม (?) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- วันพระธรรม (?) [ม.ท.] หน้า [2...
   BIA3.2/2วิสาขบูชา 2519 พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- วิสาขบูชา 2519 หน้า [30]...
   BIA3.2/2วิสาขบูชา 2521 เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- วิสาขบูชา 2521 เรื่องศีล สมาธ...
   BIA3.2/2วิสาขบูชาบรรยาย พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
[ พ.ศ.2504 - 2535 ]
- วิสาขบูชาบรรยาย [ม.ท.] หน้า [...