รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/20อานุภาพแห่งพระรัตนไตร (บรรยายแก่คณะทายกทายิกาที่ชวนกันมาเข้าค่ายพระดุษฎี) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20การพัฒนาแบบพุทธ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20หัวข้อบรรยายเรื่องเกี่ยวกับปีใหม่ สิ่งที่ต้องทำในปีใหม่ ให้ดีกว่าปีเก่า (ม.ค.2531) ม.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20การทำบุญเนื่องด้วยอายุ (การต่อ - ล้อ - เลิก - อายุใน 3 ระดับ ของชีวิต) 12 มี.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20อตัมมยตาประยุกต์ 19 มี.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20อตัมมยตาใช้หย่าอะไรได้บ้าง 26 มี.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20อตัมมยตาอีกที หรือควันหลงของอตัมมยตา พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20อบรมฝรั่ง ม.ค. 2531 ถึง ธ.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20หัวข้อการศึกษา (ให้สัมภาษณ์ ดร.โสรีย์ กับเพื่อน) 16 ม.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20บ่อเกิดแห่งความเห็นแก่ตัวคือตัวตน 15 พ.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20วิกฤตกาลที่กำลังคุกคามโลก คือความเห็นแก่ตัว 21 ก.พ. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20ความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนัก 20 มี.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20หนทางรอดคือทำลายความเห็นแก่ตัว 17 เม.ย. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20ปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวตน 19 มิ.ย. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20อนัตตา ยามหาวิเศษ กำจัดความเห็นแก่ตัว 17 ก.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20นิพพานคือความอยู่รอดของมนุษยชาติ 21 ส.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแ...
   BIA3.1/20ความไม่เห็นแก่ตัวจำเป็นสำหรับระบบการเมืองของโลก 18 ก.ย. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20ธรรมะที่ต้องใช้ในการกำจัดความเห็นแก่ตัว 16 ต.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20การศึกษาที่สามารถกำจัดความเห็นแก่ตัว 20 พ.ย. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20การอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวก/ลบ 18 ธ.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20การควบคุมผัสสะ คือการควบคุมโลก ม.ค. 2532ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20ปีใหม่แห่งความไม่เห็นแก่ตัว 15 ม.ค. 2532ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20สิ่งที่ต้องเข้าใจถูกต้อง 3 ประการ (บรรยายแก่สมาชิกพุทธสมาคมที่มาเยี่ยมวัด) 27 ก.พ. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20การบริหารธุรกิจแบบพุทธ 2810 ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20อาสาฬหบูชากถา 2531 เรื่อง อริยสัจสี่กับอตัมมยตา 31 ก.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20บทช่วยจำสำหรับอตัมมยตา 100 บท 24 ก.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20บทช่วยจำสำหรับอตัมมยตา 100 บท 24 ก.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20อตัมมยตากับปัญหาแห่งมนุษย์ยุคปรมาณู 10 ก.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20ไตรลักษณ์ปรากฎ อคติย่อมคลาย (การอบรมพิเศษแก่คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา) 18 มี.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20จิตวิทยากับพุทธศาสตร์ (บรรยายแก่ชุมนุมครูวิทยาลัยครู) 23 มี.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20โลกยังไม่มีการศึกษาที่แท้จริง 23 มี.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20อานาปานสติภาวนา 24 มี.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20กระแสธรรมแห่งปัญญาให้จิตตภาวนา 25 มี.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20ธรรมะสำหรับข้าราชการพลเรือน (ออกอากาศวันข้าราชการพลเรือน2531) 1 เม.ย. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20พุทธจักรและอาณาจักร มีศัตรูร่วมกัน (บรรยายแก่ ว.ป.อ.) 29 มี.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20 "สัจจสาร" (โครงการพิมพ์แผ่นพับ สัจจสารจากสวนโมกข์) 6 เม.ย. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2531 - 2532
[ 1 ม.ค.2531 - 15 ม.ค.2532 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/20คู่มืออานาปานสติภาวนาสมบูรณ์แบบ (จิตตา) 16 เม.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20คู่มืออานาปานสติอย่างสมบูรณ์แบบ (ธัมมา) 23 เม.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20วิธีการใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์ทั่วไป 30 เม.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20การจัดการที่เหตุ ของสิ่งที่มีเหตุ 7 พ.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20พุทธศาสนาทั้งกลม 14 พ.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20อัสมิมาน - ภพ - ชาติ เป็นสิ่งต้องรู้จัก 21 พ.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20มารู้จักพุทธศาสนาให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา 4 มิ.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20มารู้จักพุทธศาสนาให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา (ต่อ) 18 มิ.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20มารู้จักพุทธศาสนาให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา (ต่อ) 25 มิ.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20วิสาขบูชากถา 2531 เรื่องมารู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีก่อนกันเถิด 30 พ.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้ (ที.วี.สำหรับวันวิสาขบูชา : 2531) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20ล้ออายุ 2531 เรื่อง "เกี่ยวกับอายุ 4 ความหมาย" 27 พ.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20ทำไมจึงต้องพูด เรื่องอตัมมยตา 2 ก.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20รวมเรื่องมากเรื่องที่มนุษย์พุทธบริษัทควรรู้ 9 ก.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20กลิ่นไอของอตัมมยตาในธรรมะทั้งปวง 23 ก.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20คำแปลและความหมายของอตัมมยตา 30 ก.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20การมีและการใช้อตัมมยตาระดับโลกิยะ 6 ส.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20อตัมมยตากับชีวิตประจำวันของผู้พัฒนา 13 ส.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20อตัมมยตากับสันติภาพ 20 ส.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20อตัมมยตาทำหน้าที่ในสัตตบท 27 ส.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20สหายธรรมของอตัมมยตา (สโมธาน) 3 ก.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20ปาฏิหารย์แห่งอตัมมยตา 17 ก.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20อานาปานสติภาวนา (บรรยายแก่คณะกรุงเทพฯ) 14 ต.ค. 2531 ถึง 21 ต.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20ศาสนากับการพัฒนาประชาธิปไตย (ปาฐกถาทางวิทยุ 4 ครั้ง ตลอดเดือนเนื่องในอาสาฬหบูชา 2531) พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20ธรรมชีวีสำหรับทุกคน (บรรยายแก่กลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรม - โกมลคีมทอง - โอเรียลเต็ล) 29 ก.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20 อบรมพระนวกะ 7 ส.ค. 2531 ถึง 9 ต.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20วันแม่ (บรรยายทาง ที.วี.) 12 ส.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20อตัมมยตากับสันติภาพเงียบ (ที่ระลึกวันวิทยุไทย) 16 ส.ค. 2488ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20 การมีชีวิตเยือกเย็นเป็นสุข (บรรยายแก่พนักงานโอเรียลเต็ล) 10 ก.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20ออกพรรษา 2531 พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20ธรรมะแก้ปัญหาเมืองนคร 28 พ.ย. 2531ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/20ศาสนากับความมั่นคง 4 ธ.ค. 2531ชิ้น (ITEM) ...