รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/19พูดกับฝรั่ง 9 ม.ค. 2530 ถึง 2 พ.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม 18 ม.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท ด้วยทาน 15 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท ด้วยศีล 15 มี.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท ด้วยบริจาค 17 พ.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท ด้วยอาชชวํ 21 มิ.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท ด้วยมัททวะ 19 ก.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท ด้วยตปะ 16 ส.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท ด้วยอโกธํ 20 ก.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท ด้วยอวิหํสา 18 ต.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท ด้วยขันติ 15 พ.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/19ตามรอยยุคลบาท ด้วยอวิโรธนํ 20 ธ.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19สรุปความแห่งทศพิธราชธรรม (ทั้งสิบข้อ) 17 ม.ค. 2531ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ข้อควรทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "ชีวิต" 24 ม.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม 31 ม.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คุกชีวิต กับสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิต 7 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19กระแสแห่งชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 14 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19การพัฒนาสัญชาตญาณแห่งชีวิต 21 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19เราจะได้อะไรจากการพัฒนาชีวิต 28 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ชีวิตพื้นฐานกับชีวิตสุดยอด 7 มี.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ชีวิตเย็น 14 ม.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ชีวิตสังขตะ และอสังขตะ 21 มี.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19สรุปสัจจะเกี่ยวกับชีวิต 28 มี.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19"พุทธบริษัทกับวันมาฆปุรณมี" (ที.วี.) 9 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คำสามัญทั่วไป ตอน 1 4 เม.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คำสามัญทั่วไป ตอน 2 11 เม.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คำสามัญทั่วไป ตอน 3 18 เม.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คำสามัญทั่วไป ตอน 4 25 เม.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คำสามัญทั่วไป ตอน 5 2 พ.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คำตามลำดับอักษร ตอน 1 2 มิ.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คำตามลำดับอักษรตอน 2 20 มิ.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คำตามลำดับอักษร ตอน 3 27 มิ.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คำตามลำดับอักษร ตอน 4 4 ก.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/19คำตามลำดับอักษร ตอน 5 11 ก.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คำตามลำดับอักษร ตอน 6 18 ก.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19การเคารพสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพและการทำลายความเห็นแก่ตัว - หัวใจศาสนา 28 เม.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19สิ่งแรกที่ต้องรู้จักคือความทุกข์ 18 ก.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19การหมดความเห็นแก่ตัวคือหมดทุกข์ 1 ส.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ชีวิตหรือขันธ์ห้ามิใช่ตัวตน/ของตน 8 ส.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/19คู่มืออานาปานสติภาวนาสมบูรณ์แบบ 29 ส.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19คู่มืออานาปานสติภาวนาสมบูรณ์แบบ (ต่อ) 12 ก.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/19กำจัดศัตรูของโลก - ความเห็นแก่ตัว (บันทึกวิทยุไทยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2530) 22 มิ.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19วันอาสาฬหบูชา 2530 เรื่องการรวมกำลังกันกำจัดศัตรูของมนุษยโลก 10 ก.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ขอให้มีการเข้าพรรษากันทุกคน (พิเศษ เข้าพรรษา) 11 ก.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ความต้องไม่มีการขัดแย้ง ระหว่างศาสนาและลัทธินิกายของศาสนา 5 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19การศึกษาที่ต้องปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ในโลกปัจจุบัน 6 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19การปฏิบัติธรรมหรือศาสนา (พิเศษในการรับปริญญา) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ปัญหาทั้งหลายหมดเพราะการเคารพสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพ (พิเศษ ว.ป.อ.2530) 17 มี.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19อุดมคติของข้าราชการพลเรือน (บรรยายพิเศษสำหรับ วันข้าราชการพลเรือน) 1 เม.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ธรรมะกับความเป็นมนุษย์เป็นของคู่กัน 10 เม.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ธรรมะกับหน้าที่การงาน 11 เม.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19การเคารพสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพ (พิเศษ - อบรม ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 2530) 18 เม.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา (พิเศษ - บรรยายกับคณะคริสตัง) 23 เม.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ล้ออายุ 2530 27 พ.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่ และสังคมไทยในอนาคต (พิเศษ - ปาฐกถาปาจาริยสารประจำปี ครั้งที่ 2) 6 มิ.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19อบรมภิกษุใหม่ 2530 19 ก.ค. 2530 ถึง 4 ต.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/19การให้อาหาร - ให้ชีวิต, กินอาหาร คือการปฏิบัติธรรม(พิเศษ - บรรยายแก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการให้อาหารกลางวัน) 22 ก.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ศาสนาที่จะช่วยได้จริง (พิเศษ - บรรยายแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน) 15 ส.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19ธรรมคือคู่ของชีวิต (พิเศษ - บรรยายแก่พนักงานโอเรียลเต็ลโฮเต็ล) 22 ส.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19เรื่องปีใหม่แห่งทศพิธราชธรรม (รายการ ที.วี.ปีใหม่ 2531)(บันทึกรายการ 23 พ.ย.2530) 23 พ.ย. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/19เราเฉลิมพระชนมพรรษากันอย่างไร (รายการที.วี. เฉลิมพระชนมพรรษา 2530) ธ.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2530 - 2531
[ 9 ม.ค.2530 - 17 ม.ค.2531 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...