รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/18สัญชาตญาณกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์ 4 ม.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/18โครงสร้างของสัญชาตญาณ 11 ม.ค. 2529 ถึง 18 ม.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/18สัญชาตญาณกับกิเลส 25 ม.ค. 2529 ถึง 1 ก.พ. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/18การพัฒนาสัญชาตญาณ 15 ก.พ. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18สัญชาติญาณกับโพธิ 8 ก.พ. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/18การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานา 22 ก.พ. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม 1 มี.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18การใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วในการทำประโยชน์ 8 มี.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18การดำรงชีวิตชนิดที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณ 15 มี.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา 22 มี.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18ภาวจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง 29 มี.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18มาฆบูชา 2529 หลังปฏิบัติจากโอวาทปาฏิโมกข์ (ที.วี.สุราษฎร์) 23 ก.พ. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18ทำไมจึงเป็นทุกข์ 5 เม.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18การดับทุกข์ที่มีอยู่ในตัวการดำรงชีวิต 12 เม.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18การดับทุกข์ที่เกิดมาจากการดำรงชีวิตผิด 19 เม.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18ดับทุกข์อันเกิดจากนิวรณ์/กิเลส/อาการของกิเลสรบกวน 26 เม.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18ดับทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติภายนอกที่ไร้เจตนา 10 พ.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18พุทธวิธีมีธรรมะในชีวิตประจำวัน 17 พ.ค. 2529 ถึง 14 มิ.ย. 2529ชิ้น (ITEM) ครั้งที่ 6 (ไม่บรรยาย) [17 พ.ค.2529]
ครั้งที่ 7 (บรรยายข้าราชการแทน) [24 พ.ค.2529]
ครั้งที่ 8 ...
   BIA3.1/18พุ่งตรงไปยังพระพุทธเจ้ากันเถิด 21 มิ.ย. 2529 ถึง 28 มิ.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18วิสาขบูชา 2529 เรื่องการทำตนให้เป็นผู้รู้ - ผู้ตื่น - ผู้เบิกบาน(วิทยุ ทุกสถานี) 22 พ.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18ทำไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ 5 ก.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18สิ่งที่เรียกว่า "วิกฤตกาล" 12 ก.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18เหตุให้เกิดวิกฤตกาล 19 ก.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18สิ่งที่เรียกว่า"สันติภาพ" 26 ก.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18เหตุให้เกิดสันติภาพ หมวดปัญญา 2 ส.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18เหตุให้เกิดสันติภาพ หมวดศีล 9 ส.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18เหตุให้เกิดสันติภาพ คือสัมมาวายามะ 16 ส.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18เหตุให้เกิดสันติภาพ คือสัมมาสติ 23 ส.ค. 2529ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/18เหตุให้เกิดสันติภาพ คือสัมมาสมาธิ 30 ส.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18เหตุให้เกิดสันติภาพ คือสัมมาญณะ 6 ก.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18เหตุให้เกิดสันติภาพ คือสัมมาวิมุตติ 13 ก.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18เหตุแห่งสันติภาพ คือการเป็นอยู่ชอบ 20 ก.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18จนกว่าโลกจะมีสันติภาพ 27 ก.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18เนื่องในวันอาสาฬหบูชา กันฑ์บ่าย เรื่อง คติธรรมจากวัน อาสาฬหบูชา 20 ก.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18อาสาฬหเทศนา กัณฑ์ค่ำ เรื่องเกี่ยวกับอริยสัจในทุกแง่ทุกมุม 20 ก.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18อาสาฬหบูชา กัณฑ์ดึก "เรื่องเกี่ยวกับความทุกข์" 21 ก.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18"พุทธจักร ป้องกันอาณาจักร" (พิเศษ ชุดวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร) 11 มี.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18 การช่วยกันสร้างสรรค์บนพื้นพิภพนี้ (พิเศษเกี่ยวกับข้าราชการสาธารณสุข) 25 มี.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18 ธรรมะสำหรับข้าราชการพลเรือน (วิทยุประกาศวันข้าราชการพลเรือน) 1 เม.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18ชีวิตใหม่ (NEW LIFE) 1 เม.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18ธาตุ : ทุกสิ่งเป็นแต่สักว่าธาตุ 7 เม.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18อัฏฐังคิกมรรค (EIGHT FOLD PATH) 9 เม.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18พูดกับฝรั่ง 4 พ.ค. 2529 ถึง 8 ธ.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18 สุราษฎร์ เมืองคนดี (อบรมข้าราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 24 พ.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18ล้ออายุ 2529 27 พ.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ(อบรมข้าราชการตามความต้องการของสำนักงาน ก.พ.) 9 ก.ย. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18สันติภาพของมนุษย์ มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว 20 ต.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18เราจะมีธรรมะทุกอิริยาบถได้อย่างไร 21 ต.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18พุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ 22 ต.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18 "สหกรณ์แห่งศาสตร์ทั้งหลาย" 23 ต.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18 พรหมจรรย์ และพรหมจารินี (พิเศษ (5) บรรยายแก่ ธรรมจารินี สันติไมตรี 150 คน) 24 ต.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18ครูอีกที (พิเศษ (6) (บรรยายแก่ชมรมครูศีลธรรม แห่งประเทศไทย (ชคสท) 25 ต.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18 เฉลิมพระชนมพรรษา 2529 เรื่อง เฉลิมพระชนมพรรษาด้วยวิธีใด(ที.วี.ทั่วประเทศ) 5 ธ.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/18โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2530 เรื่อง ต้อนรับปีใหม่กันอย่างไรดี?(ที.วี.ทุกสถานี) 1 ม.ค. 2530ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2529 - 2530
[ 4 ม.ค.2529 - 1 ม.ค.2530 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...