รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/17หลักการเกี่ยวกับธรรมทายาท (บรรยายแก่พระธรรมทายาทรุ่น 4 จำนวน 170 รูป) 4 ม.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17ข้อความเบื้องต้น 5 มี.ค. 2528 ถึง 16 มี.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา 2 ก.พ. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา (ต่อ) 9 ก.พ. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ] หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแข็...
   BIA3.1/17คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา - พระรัตนตรัย 16 ก.พ. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา - ปรมัตถปริยัติ 23 ก.พ. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา - ไตรลักษณ์ สัมมัตตะ 30 ก.พ. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17คู่มือการปฏิบัติพุทธศาสนา 16 มี.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17โอวาทปาฏิโมกข์ 3 ประการ (บรรยาย ที.วี.สุราษฎร์ธานีวันมาฆบูชา 2528) 4 ก.พ. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17มาฆบูชาเทศนา เรื่อง "ภาวะและคุณค่าของพระอรหันต์" 5 ก.พ. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17บางเรื่องที่เกี่ยวกับครู (บรรยายเนื่องในวันครูปี 2528แก่ชุนนุมข่าวหลักสูตรจริยธรรมที่สวนโมกข์) 16 ม.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17GREETING THE FARANG 31 ม.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17รายการพุทธธรรมนำสุข (สำหรับ ที.วี.ช่อง 7 สุราษฎร์ธานี) มี.ค. 2528 ถึง เม.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17ธรรมะสำหรับข้าราชการพลเรือน (ออกอากาศทางวิทยุป.ส.ในวันข้าราชการพลเรือน) 31 มี.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17จตุราริยสัจ - อริยสัจสี่ 6 เม.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17มรรค - คำเดียว 13 เม.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตร...
   BIA3.1/17"ธรรมชาติ" คำเดียว 20 เม.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17"ว่าง" คำเดียว 27 ก.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17สิ่งที่เรียกคำเดียวว่า "ชีวิต" 15 มิ.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17(1) ธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ 29 มิ.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17(2) ปัญหาพื้นฐานของมนุษย์ (ทุกข์กับการดับทุกข์) 6 ก.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17ศาสนาของคู่กันกับชีวิต 9 เม.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17ชีวิตพัฒนา หรือการพัฒนาชีวิต 10 เม.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17ส่วนประกอบและโครงสร้างของ"ชีวิต" 12 เม.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17ล้ออายุ 2528 27 พ.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง (ตามธรรมชาติพื้นฐาน) 3 ส.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17จิตตภาวนาทุกรูปแบบโดยหลักพื้นฐาน 10 ส.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17ตัวตน และมิใช่ตัวตน (โดยหลักพื้นฐาน) 17 ส.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17สันติสุขส่วนบุคคล และสันติภาพของสังคม 24 ส.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17ตรงไปยังหัวใจของธรรมะ (โดยหลักพื้นฐาน) 31 ส.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17การออกมาเสียจากวัตถุนิยม (โดยพื้นฐาน) 7 ก.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา (โดยหลักพื้นฐาน) 14 ก.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน(โดยหลักพื้นฐาน) 21 ก.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17การช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะ(โดยหลักพื้นฐาน) 28 ก.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17"หัวใจพุทธศาสนา" (พิเศษ - บรรยายแก่คณะอาจารย์ นักศึกษา นำโดยอาจารย์ฟุ้งเฟื่อง) 12 ส.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17ชุดพุทธธรรมนำสุข (ที.วี.สุราษฎร์ ทุกวันเสาร์ 4 ครั้ง) 20 พ.ย. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17แสดงธรรมงาน 3 สถาน และนิพพาน 26 ธ.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17ขอฝากหลักปฏิบัติว่า ธรรมะคือหน้าที่ 27 ธ.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17วันพ่อ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...
   BIA3.1/17เทศนาปรารภปีใหม่ 2529 เรื่องหน้าที่ของพุทธบริษัทเกี่ยวกับปีใหม่ 31 ธ.ค. 2528ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2528 [ 4 ม.ค. - 31 ธ.ค.2528 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขียนบนบัตรแ...