รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/13ปรมัตถ์หมดไป จิตใจมืดมนท์ 16 ส.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13มัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มี 20 ก.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข...
   BIA3.1/13ปรมัตถธรรมกลับมา โลกสว่างไสว 21 ก.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13หัวข้อปาฐกถาธรรม 21 ก.ค. 2524 ถึง 21 ธ.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13ศีลธรรมถอยถด ต้องเพิ่มปรมัตถธรรม 15 พ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ข...
   BIA3.1/13ศีลธรรมดี คนก็กลายเป็นมนุษย์กันหมด 18 ต.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13ถ้าให้รวบรัด ต้องเริ่มที่รากฐาน 21 ก.พ. 2525 ถึง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529 [21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529] ชุด ปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเส...
   BIA3.1/13คนทำบาปกรรม เพราะขาดสัมมาทิฏฐิ 20 ธ.ค. 2524 ถึง 15 พ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13คนมีสติย่อมดำริ โดยแนวแห่งปรมัตถ์ 17 ม.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13การทำงานคือการปฏิบัติธรรม 28 มี.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13จะให้เย็นฉ่ำต้องมีการลดลงแห่งกิเลส 28 มี.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
- ชุด ปาฐกถาธรรมทางวิทยุกร...
   BIA3.1/13โลกกำลังเสียแรงเสียเวลาอย่างสูญเปล่า 18 ก.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13แก้กันแต่ปลายเหตุ ปัญหาก็เพิ่มพูน 16 พ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13ผู้มีกำลังสมบูรณ์ มีหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหา 20 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/13วิกฤติกาลในโลกของเรา ที่ไม่มีใครรับผิดชอบ 15 ส.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13เพราะไม่รู้รอบคอบเรื่องตถตา 19 ก.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13ถ้าไม่รอบรู้เรื่อง "ตถา" ก็ยังมิใช่พุทธบริษัท 17 ต.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/13"ภาวะแย้งขัด ต้องไม่มีในแวดวงของศีลธรรม" 21 พ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็...
   BIA3.1/13ทุกศาสนาต่างชักนำโลกไปได้โดยไม่เกิดภาวะขัดแย้ง 21 พ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง...
   BIA3.1/13ปฏิญญาตัวเป็นชาวพุทธ เรียกตัวเองว่า "ข้าพเจ้า" 15 พ.ค. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนกระดาษ ...
   BIA3.1/13"พระเจ้าบนสวรรค์ และพระเจ้าในหัวใจมนุษย์" 20 ส.ค. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนกระดาษ ...
   BIA3.1/13"ความผิดพลาดอย่างร้ายแรง คือ ความขาดพระเจ้า" 16 ม.ค. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนกระดาษ ข...
   BIA3.1/13"ไม่ต้องแตกร้าว เพราะเหตุเพียงมีศาสนาต่างกัน" 20 ก.พ. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนกระดาษ ...
   BIA3.1/13"ชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎ อิทัปปัจจยตา" 19 มิ.ย. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 - 2529
[21 ก.ค. 2524 - 21 ธ.ค. 2529]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนกระดาษ ...