รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/11วิวัฒนาการของมนุษย์ที่เราต้องรู้เท่าทัน 12 ม.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11หัวข้อบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2523 ชุดมนุษยธรรมปริทรรศน์ 5 ม.ค. 2523 ถึง 29 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11มนุษยธรรมในฐานะสิ่งที่ต้องรู้จัก 5 ม.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11วัฒนธรรมไทยกับพุทธศาสนา 19 ม.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11ความกำกวมของวัฒนธรรม 26 ม.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11ภาวะปัจจุบันแห่งวัฒนธรรมของโลก 2 ก.พ. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11ข้อควรระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรม 9 ก.พ. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11ธรรมในฐานะที่เป็นวัฒนธรรม 16 ก.พ. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11มนุษยธรรมสโมธานกับความปอดภัยของชาติ 23 ก.พ. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11มนุษยธรรมสมบูรณ์แบบของพุทธบริษัท 8 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11"ความมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แบบ" (ทางวัตถุ) 15 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11การประยุกต์วัฒนธรรมให้เต็มความหมาย 29 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11"ความมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แบบ" (ทางวิญญาณ) 22 มี.ค. 2523 ถึง 25 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/11ธรรมะในฐานะปัจจัยที่ห้า (บรรยายพิเศษแก่คณะศัลยแพทย์นานาชาติกับวิทยาลัยทับแก้ว) 27 ม.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด ธรรมะในฐานะปัจจัยที่ห้า (บรรยายพิเศษแ...
   BIA3.1/11จดหมายผู้แทนคณะนักศึกษา 17 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16...
   BIA3.1/11ปฐมนิเทศ "สวนโมกข์" กับ "ธรรม" 16 มี.ค. 2523 ถึง 16 ก.พ. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16...
   BIA3.1/11ความสะอาด - สว่าง - สงบ 29 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ] ชุด
อบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุ...
   BIA3.1/11บันทึกพิมพ์ดีด เรื่องชีวิตคู่หรือชีวิตที่ต้องอยู่กันเป็นคู่ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องชุดอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16-21 มี.ค.2523)
บันทึกพิมพ์ดีด เรื่องชีวิตคู่หร...
   BIA3.1/11ชีวิตที่ต้องรู้จัก (มิใช่เพียงน่ารู้จัก) 17 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16...
   BIA3.1/11พบชีวิตจริง 30 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ] ชุด
อบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุ...
   BIA3.1/11ชีวิตต้องสู้ : ชีวิตคือการต่อสู้ 18 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16...
   BIA3.1/11ชีวิตคู่ : ชีวิตที่ต้องอยู่เป็นคู่ 19 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16...
   BIA3.1/11ทุกสิ่งอยู่เหนือปัญหา 30 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ] ชุด
อบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุ...
   BIA3.1/11ชีวิตเพื่อใคร ทำไม อย่างไร 20 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16...
   BIA3.1/11ชีวิตบั้นปลายในปัจฉิมวัย 21 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16...
   BIA3.1/11ปัจฉิมนิเทศ : การกลับไปจากสวนโมกข์ 21 มี.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (16...
   BIA3.1/11ปัจฉิมนิเทศก์ 30 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ] ชุด
อบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุ...
   BIA3.1/11หัวข้อบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2523 ชุดปรมัตถศิลป์แห่งการ 5 เม.ย. 2523 ถึง 28 มิ.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ความหมายทั่วไปของ "ศิลป์" - "ชีวิต"-"ทัศนะชาวพุทธ" 5 เม.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ธรรมเทศนา พิธีฌาปนกิจศพ นายเขียว พัฒโนทัย 15 พ.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ] ชุดธรรมเทศนา พิธีฌาปนกิจศพ นายเขียว พัฒ...
   BIA3.1/11ชีวิตในฐานวัตถุแห่งศิลป์ 12 เม.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา 19 เม.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11พรปีใหม่ 2524 (การแสดงส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่) 31 ธ.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ] ชุดพรปีใหม่ 2524 (การแสดงส่งปีเก่าต้อนรับป...
   BIA3.1/11ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก 23 เม.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11อัฏฐังคิกมรรค - ยอดศิลป์แห่งการดำเนินชีวิต 10 พ.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี 17 พ.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ศิลปะแห่งการ "ดู" ด้วยยถาภูตสัมมัปปัญญา 24 พ.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ศิลปะแห่งการมีพระพุทธองค์อยู่กับเนื้อกับตัว 31 พ.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ศิลปะแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิต 7 มิ.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ศิลปะแห่งการอยู่เหนือกรรมและสิ้นกรรม 14 มิ.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ศิลปะแห่งการอยู่ด้วยจิตว่าง 21 มิ.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจธรรม 28 มิ.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ล้ออายุ 2523 27 พ.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ] เรื่องชุดล้ออายุ 2523 (27 พ.ค.2523)...
   BIA3.1/11หัวข้อบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2523 ชุดธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ 5 ก.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11โวหารต่าง ๆ สำหรับเรียกสิ่ง ๆ เดียว 5 ก.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11การรู้จักใช้ธรรมชาติครบทั้ง 4 ความหมาย 12 ก.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11ปัญหาของมนุษย์หรือปริศนาของธรรมชาติ 19 ก.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11พระรัตนตรัยกับธรรมชาติ 26 ก.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11สัมมาทิฏฐิต่อธรรมชาติคือทางรอด 2 ส.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11รู้จักธรรมชาติถึงที่สุด ความเป็นมนุษย์หมดปัญหา 9 ส.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11พุทธศาสนา คือศาสนาแห่งธรรมชาติ 16 ส.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11เห็นธรรมชาติ คือเห็น "เช่นนั้นเอง" 23 ส.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11การเห็นธรรมชาติ อันลึกซึ้ง : เห็นเช่นนั้นเอง 6 ก.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11มัชฌิมาปฏิปทา คือทางรอดตามกฎธรรมชาติ 13 ก.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11สิ่งที่เป็นปัญหาในการเรียกศีลธรรมกลับมา 22 ก.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุดเรื่องสิ่งที่เป็นปัญหาในการเรียกศีลธรร...
   BIA3.1/11ต้องศึกษาธรรมชาติภายใน เพื่อรู้ธรรมชาติภายนอก 20 ก.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11เบื้องหน้า - เบื้องหลัง ของธรรมชาติ 27 ก.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/11หัวข้อบรรยายอบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุดมหาวิทยาลัย10 ชั่วโมง 26 ต.ค. 2523 ถึง 30 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุดอบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุด...
   BIA3.1/11คู่ชีวิต 27 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุดอบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุด...
   BIA3.1/11อภิชาตกุลบุตรกถา 30 ส.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุดอภิชาตกุลบุตรกถา (บรรยายวันเสาร์แก่นัก...
   BIA3.1/11ปราศรัยแก่คณะผู้พิพากษาผู้ช่วย 2523 (รุ่น 20 ) 31 ส.ค. 2523 ถึง 30 ส.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุดปราศรัยแก่คณะผู้พิพากษาผู้ช่วย 2523 (ร...
   BIA3.1/11ปัญาทางศีลธรรมของมนุษย์ 20 ก.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุดเรื่องปัญาทางศีลธรรมของมนุษย์ (บรรยายแ...
   BIA3.1/11ปฐมนิเทศ "มหาวิทยาลัย 10 ชั่วโมง" 26 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุดอบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุด...
   BIA3.1/11ทิศทั้งหก 27 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุดอบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุด...
   BIA3.1/11นรกกับสวรรค์ 28 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
ชุดอบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุด...
   BIA3.1/11นิพพานกันที่นี่ เดี๋ยวนี้ 28 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
อบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุดมหา...
   BIA3.1/11โพธิ์หรือกิเลส 28 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ]
อบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุดมหา...
   BIA3.1/11ตัดต้นเหตุ ทันเวลา 29 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ] ชุด
อบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุ...
   BIA3.1/11มัชฌิมา คือหนทาง 29 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2523 [ 5 ม.ค. - 31 ธ.ค.2523 ] ชุด
อบรมพระราชภัฏ 50 รูปจากวัดชลประทาน ชุ...