รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/10ธรรมะ คือ วิทยาการทางวิทยาศาสตรของธรรมชาติ บรรยายเพื่อการสัมนา การร่วมมือของศาสนา 25 ต.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค.-25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยายธ...
   BIA3.1/10"ธรรมะ สำหรับนักการธนาคาร" 13 ต.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยา...
   BIA3.1/10ที่ประชุม ผู้มาเยี่ยมสวนโมกข์ ประจำปี 4 ก.ย. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
- บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ภาคอาสาฬหบูชา 2522...
   BIA3.1/10สรุปห้า - ขันธ์ ในฐานะโครงสร้างที่จำเป็นของชีวิตตามธรรมชาติ 29 ก.ย. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยา...
   BIA3.1/10การเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ 22 ก.ย. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยา...
   BIA3.1/10หลักที่เป็นกฏของธรรมชาติเกี่ยวกับขันธ์ 5 15 ก.ย. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยา...
   BIA3.1/10เบญจขันธ์ คือสิ่งจำเป็นต้องรู้จัก 25 ส.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยา...
   BIA3.1/10ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย 11 ส.ค. 2522 ถึง 18 ส.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยา...
   BIA3.1/10สิ่งลึกลับที่ต้องทำให้กลายเป็นเพียงลึกซึ้ง 4 ส.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค. 2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรย...
   BIA3.1/10โครงสร้างแห่งชีวิต 28 ก.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยา...
   BIA3.1/10ธรรมะไม่มีอะไรเป็นความลึกลับ 21 ก.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยา...
   BIA3.1/10ธรรมะมีความเป็นวิทยาศาสตรทุกรูปแบบ 14 ก.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยา...
   BIA3.1/10ธรรมะในฐานะ (ที่เป็น) วิทยาศาสตร 7 ก.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- บรรยา...
   BIA3.1/10ธรรมะสำหรับหัวหน้าหมู่ (บรรยายแก่คณะครูจากวิทยาลัยครู นครปฐม) 9 มิ.ย. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"x7"
- ธรรมะ...
   BIA3.1/10การจัดการศึกษาในทัศนะของท่านพุทธทาส (บรรยายแก่คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยทับแก้ว ม.ศิลปากร) 8 มิ.ย. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ต. 2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"X7"
- การ...
   BIA3.1/10ล้ออายุ 2522 27 พ.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"X7"
- ล้ออ...
   BIA3.1/10บรรยายชุด ใจความแห่งคริสตธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ 6 ม.ค. 2522 ถึง 31 มี.ค. 2522ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2522 [6 ม.ค. - 25 ต.ค.2522]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตร ขนาด 5"X7"
- บรรย...