รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความถูกฝาถูกตัว 15 มิ.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9หัวข้อปาฐกถาธรรม พ.ศ.2521 - 2524 18 ก.ค. 2521 ถึง 21 ก.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9หัวข้อธรรมเพื่อศีลธรรมกลับมา 18 ก.ค. 2521 ถึง 21 ก.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ตีความหัวข้อที่บรรยาย 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะระบบเศรษฐกิจ 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะระบบการดำเนินชีวิต 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะระบบการพัฒนามนุษย์ 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่หายไปจากระบบการศึกษา 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะหน้าที่อันรีบด่วนของมนุษย์ 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรีบกลับมาสู่โลกปัจจุบัน 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะเป็นสิ่งที่มีวิธีทำให้กลับมา 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรม 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งอย่างมีตัวตนและไม่มีตัวตน 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้อง "มี" มิใช่เพียงเรียนรู้ 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะ "สิ่งที่เกิดบุญอันแท้จิรง" 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะดวงวิญญาณแห่งประชาธิปไตย 18 มิ.ย. 2521 ถึง 24 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 18 มิ.ย. 2521 ถึง 24 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวา 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่โลกสำนึกคุณน้อยเกินไป 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความมีหัว - มีหาง 18 มิ.ย. 2521 ถึง 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524[ 18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524 ] ชุด ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกร...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความควบคุมคาง - คอ 17 ส.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเ...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการปฏิบัติถูกต่อกงจักรหรือดอกบัว 19 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเ...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการการถอนตอ - ลงหลัก 21 ก.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเข...
   BIA3.1/9"ถ้าเป็นชาวพุทธ์ ก็หมดปัญหา" 18 ม.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเ...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะต้องรู้ว่าเกิดเป็นคนยังมิใช่มนุษย์ 21 ธ.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเข...
   BIA3.1/9ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่ากิเลสเป็นตัว - ธรรมะเป็นตน 16 พ.ย. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเข...
   BIA3.1/9"ศีลธรรมกับมา โลกาสงบเย็น" 21 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเข...
   BIA3.1/9การลงแรงต้องคุ้มค่า 17 พ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเ...
   BIA3.1/9"วิชชา ต้องส่องแสง" 19 เม.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521-2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเขีย...
   BIA3.1/9"ทิฏฐิต้องเป็นสัมมา" 15 มี.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเ...
   BIA3.1/9"ปัญญา ต้องคู่กับ สติ" 15 ก.พ. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเ...
   BIA3.1/9สำเนาหนังสือถวายปัจจัย จำนวน 100 บาท จากนายบุนนาค สายสว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 6 ต.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือเ...
   BIA3.1/9จดหมายส่วนตัวจากนาย เริงธรรม ลัดพลี 24 ก.ค. 2523ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2521 - 2524
[18 มิ.ย.2521 - 21 มิ.ย.2524]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดและลายมือ...