รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/8ทดสอบเอกสารแทรก พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/8ทดสอบเก็บชื่อไฟล์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/8ทดสอบชื่อไฟล์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/8เปรียบเทียบทดสอบชื่อไฟล์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/8ทดสอบชื่อไฟล์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/8iiii พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA3.1/8เอกสารสำคัญชุดที่ 3 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ขอบเขตเอกสาร...
   BIA3.1/8ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับยุวชน 1 ม.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8หัวข้อบรรยาย 1 ม.ค. 2520 ถึง 25 ก.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุด บรรธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2520...
   BIA3.1/8เยาวชนอภิชาตบุตร 8 ม.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8เยาวชนกับศีลธรรม 22 ม.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8การสร้างยุวชนแห่งยุคปัจจุบัน 15 ม.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8ตรีรัตนศาสตร์สากล 29 ม.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8พุทธศาสตรสำหรับยุวชน 12 ก.พ. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8ธรรมศาสตร์สำหรับยุวชน 19 ก.พ. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8สังฆศาสตรสำหรับยุวชน 26 มิ.ย. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8ไทยตรียางคธรรมสำหรับยุวชน 5 มี.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8ศีลธรรมแห่งการต่อสู้สำหรับยุวชน 12 มี.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8ทางเขวหรือทางตรงสำหรับยุวชน 19 มี.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติไทยสำหรับยุวชน 26 มี.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8มาฆบูชาเทศนา 2520 4 มี.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2520 (1 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2520) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 25...
   BIA3.1/8อารมภกถา ข้อควรทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธองค์ 2 เม.ย. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8พุทธนวาหรคุณ บทที่ 1-4 9 เม.ย. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)คร...
   BIA3.1/8พุทธนวาหรคุณ บทที่ 8-9 23 เม.ย. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8พุทธนวาหรคุณ บทที่ 5-7 16 เม.ย. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8อุบาลีพุทธคุณร้อยบท วรรคที่ 1 30 เม.ย. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8อุบาลีพุทธคุณร้อยบท วรรคที่ 2 7 พ.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8อุบาลีพุทธคุณร้อยบท วรรคที่ 3 14 พ.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8อุบาลีพุทธคุณร้อยบท วรรคที่ 4 21 พ.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8อุบาลีพุทธคุณร้อยบท วรรคที่ 5 28 พ.ค. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8อุบาลีพุทธคุณร้อยบท วรรคที่ 6 4 มิ.ย. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8อุบาลีพุทธคุณร้อยบท วรรคที่ 7 11 มิ.ย. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8อุบาลีพุทธคุณร้อยบท วรรคที่ 8 18 มิ.ย. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520) ...
   BIA3.1/8อุบาลีพุทธคุณร้อยบท วรรคที่ 9 25 มิ.ย. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดพุทธคุณบรรยาย (2 เม.ย. - 25 มิ.ย.2520)
...
   BIA3.1/8วิสาขบูชาเทศนา 2520 พ.ศ. 2520ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2520 ชุดวิสาขบูชาเทศนา 2520...