รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/7หัวข้อบรรยาย 31 ธ.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2519...
   BIA3.1/7ศีลธรรมคืออะไร? 3 ม.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2519...
   BIA3.1/7ค่านิยมของศีลธรรม 10 ม.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2519...
   BIA3.1/7ยถาภูตสัมมัปปัญญา 13 มี.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2519...
   BIA3.1/7รากฐานแห่งศีลธรรม 21 ก.พ. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2519 ...
   BIA3.1/7การบังคับกระแสความรู้สึก 28 ก.พ. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2519...
   BIA3.1/7สัทธา ปสันนา 20 มี.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2519...
   BIA3.1/7ต้น ลำ แห่งศีลธรรม 27 มี.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2519...
   BIA3.1/7ใบ-ดอก-ผลแห่งศีลธรรม 3 เม.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2519...
   BIA3.1/7การทำความเจริญงอกงามของศีลธรรม 10 เม.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2519...
   BIA3.1/7มาฆบูชาเทศนา 2519 มี.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมมาฆบูชาเทศนา 2519 (มี.ค.2519)...
   BIA3.1/7มองดูพุทธศาสนาคราวเดียวหมด 18 ม.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม เรื่องมองดูพุทธศาสนาคราวเดียว...
   BIA3.1/7ธรรมประยุกต์ 24 เม.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 25...
   BIA3.1/7สติปัฏฐานสี่ 1 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 251...
   BIA3.1/7สติปัฏฐานสี่ (ต่อ) 8 พ.ค. 2519 ถึง 22 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 2519 ชุดโพธิปักวิยธรรมประยุกต์ (24 เม.ย. - 30 มิ...
   BIA3.1/7สติปัฏฐานสี่ (ต่อ) ธรรมานุปัสสนา 29 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 251...
   BIA3.1/7สัมมัปปธานสี่ (สัมมาวายาม) 5 มิ.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุดบรรยายธรรม ประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 25...
   BIA3.1/7ธรรมสโมธานของสัมมัปปธาน-อิทธิบาท -อินทรีย์ - พละ 12 มิ.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุดบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 251...
   BIA3.1/7โพชฌรคประยุกต์เจ็ด 19 มิ.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 25...
   BIA3.1/7อัฏฐังคิกมรรคประยุกต์ - สรุปโพธิปักขิยธรรม 25 มิ.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา 25...
   BIA3.1/7วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด วิสาขบูชาเทศนา...
   BIA3.1/7หัวข้อบรรยาย 30 เม.ย. 2519 ถึง 23 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บร...
   BIA3.1/7พระพุทธศาสนามีอะไรให้เรา 30 เม.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บรร...
   BIA3.1/7ธรรมในความหมายแห่งสิ่งขจัดปัญหาทางวิญญาณ 2 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บร...
   BIA3.1/7สุญญตา แก้ปัญหา แม้ของฆราวาส 3 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บร...
   BIA3.1/7สุญญตา แก้ปัญหา แม้ของสังคม 7 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บร...
   BIA3.1/7สุญญตา แก้ปัญหา แม้ของสังคม (ต่อ) 9 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บร...
   BIA3.1/7สุญญตา แก้ปัญหา แม้ของสังคม (ต่อ) 16 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บร...
   BIA3.1/7สุญญตา แก้ปัญหา แม้ของสังคม (ต่อ) 17 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บร...
   BIA3.1/7ธรรมศาสตรา ที่เป็นเครื่องตัดปัญหาทั้งปวง 18 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บร...
   BIA3.1/7เมื่อธรรมศาสตรา เผชิญหน้าศัตรู 19 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บร...
   BIA3.1/7ความสำเร็จในการใช้ธรรมศาสตรา 23 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน (บร...
   BIA3.1/7ปัญหาเกี่ยวกับยุวชนยุคปัจจุบัน 13 พ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมเรื่องปัญหาเกี่ยวกับยุวชนยุคปั...
   BIA3.1/7หัวข้อบรรยาย 28 มิ.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอา...
   BIA3.1/7ธรรมกับการเมือง 3 ก.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอ...
   BIA3.1/7การเมืองคือธรรมะ 10 ก.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2...
   BIA3.1/7พระเจ้า คือยอดสุดของนักการเมือง 17 ก.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2...
   BIA3.1/7นักการเมืองของพระเจ้า 24 ก.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2...
   BIA3.1/7ธรรมะสำหรับนักการเมือง 14 ส.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2...
   BIA3.1/7ระบบการเมือง อย่างพุทธบริษัท 21 ส.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2...
   BIA3.1/7ถ้ามีธรรมไม่ต้องมีการเมือง 28 ส.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2...
   BIA3.1/7ทำอย่างไรโลกจะมีการเมืองระบบธรรม 4 ก.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2...
   BIA3.1/7ระบบการเมืองที่เหมาะสมแก่ศาสนิกชนแบบฉบับ 11 ก.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2...
   BIA3.1/7องค์ประกอบ เพื่อประโยชน์ทางการเมืองในพุทธศาสนิกบริษัท (แม้ในศาสนาอื่นที่ตรงกัน) 18 ก.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2...
   BIA3.1/7พลโลกเพิ่มโดยเร็ว : ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ทุกยุคปัจจุบันที่เนื่องเกี่ยวกับการเมือง 25 ก.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2...
   BIA3.1/7อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมอาสาฬหบูชาเทศนา 2519...
   BIA3.1/7ประโยชน์จากการบวช 15 ก.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมโอวาทนวกะ (15 ก.ค. - 30 ก.ย.25...
   BIA3.1/7กิเลส 3 ลักษณะ ที่ควรทราบและขันธ์ห้าในชีวิตประจำวัน 29 ก.ย. 2519 ถึง 30 ก.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2519 [ 3 ม.ค. - 2 ต.ค.2519 ]
โอวาทนวกะ (15 ก.ค. - 30 ก.ย.2519)
- ครั้...
   BIA3.1/7การบวชจริง - เรียนจริง - ปฏิบัติจริง 16 ก.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมโอวาทนวกะ (15 ก.ค. - 30 ก.ย.25...
   BIA3.1/7วัตถุที่ตั้งของการบวช 20 ก.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมโอวาทนวกะ (15 ก.ค. - 30 ก.ย.25...
   BIA3.1/7โอวาทนวกะ 15 ก.ค. 2519 ถึง 30 ก.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519 (3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด โอวาทนวกะ (15 ก.ค. - 30 ก.ย.2519)
- ...
   BIA3.1/7เจตนารมณ์ของการเป็นอยู่อย่างนักบวช 22 ก.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมโอวาทนวกะ (15 ก.ค. - 30 ก.ย.25...
   BIA3.1/7พฤตติของจิตเต็มสำนึก 2 ชนิด 28 ก.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมโอวาทนวกะ
(15 ก.ค. - 30 ก.ย.2519)
ครั้งที่ 13 เรื่องพฤตติของจิตเต็มสำนึก ...
   BIA3.1/7ขันธ์ห้าในชีวิตประจำวัน 30 ก.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมโอวาทนวกะ
(15 ก.ค. - 30 ก.ย.2519)
ครั้งที่ 15 เรื่องขันธ์ห้าในชีวิตประจำว...
   BIA3.1/7กิเลส 3 ลักษณะ ที่ควรทราบ 29 ก.ย. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมโอวาทนวกะ
(15 ก.ค. - 30 ก.ย.2519)
ครั้งที่ 14 เรื่องกิเลส 3 ลักษณะ ที่ควร...
   BIA3.1/7ปวารณาเทศนา 2519 1 ต.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมปวารณาเทศนา 2519 (1 ต.ค.2519)...
   BIA3.1/7ศีลธรรมกับโลกปัจจุบัน 2 ต.ค. 2519ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมเรื่องศีลธรรมกับโลกปัจจุบัน (2...
   BIA3.1/7มนุษย์นี่เป็นอย่างไรเสียแล้ว พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรมเรื่องมนุษย์นี่เป็นอย่างไรเสีย...
   BIA3.1/7ครูกับการศึกษา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม เรื่องครูกับการศึกษา (ม.ท.)...
   BIA3.1/7หลัก ๖ ประการของคณะราษฎร์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม เรื่องหลัก ๖ ประการของคณะราษฎ...
   BIA3.1/7ดูกันคนละแบบ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม เรื่องดูกันคนละแบบ (ม.ท.)...
   BIA3.1/7ดูอะไร - เห็นอะไร พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม เรื่องดูอะไร - เห็นอะไร (ม.ท....
   BIA3.1/7บอกกรรมกร พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม เรื่องบอกกรรมกร (ม.ท.)...
   BIA3.1/7ระบบโลก โลกแห่งสันติภาพ มนุษย์แห่งสันติสุข พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม เรื่องระบบโลก โลกแห่งสันติภา...
   BIA3.1/7เกี่ยวกับมิฬหสุข พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519 (3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม เรื่อง เกี่ยวกับมิฬหสุข (ม....
   BIA3.1/7โครงการศาสนาเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม เรื่องโครงการศาสนาเพื่อการพัฒ...
   BIA3.1/7โอวาท และวิสัชชนา แก่พระราชภัฏ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2519(3 ม.ค. - 2 ต.ค. 2519) ชุด บรรยายธรรม เรื่องโอวาท และวิสัชชนา แก...