รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/6นวัสสิกเทศนา ปีใหม่ 2518 ม.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด นวัสสิกเทศนา ปีใหม่ 2518(ม.ค. 2518)...
   BIA3.1/6มาฆบูชาเทศนา 2518 25 ก.พ. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) เรื่อง มาฆบูชาเทศนา 2518(25 ก.พ. 2518)...
   BIA3.1/6หัวข้อบรรยาย 5 เม.ย. 2518 ถึง 28 มิ.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6ปัญหาเกี่ยวกับธรรมสัจจ์ยุคปัจจุบัน 5 เม.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6ธรรมสัจจ์ที่เป็นอุดมคติ 12 เม.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6ธรรมสัจจ์สำหรับมนุษยชาติ 15 เม.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6ธรรมสัจจ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "ศาสนา" 26 เม.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6ธรรมสัจจ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "ศาสนา" (ต่อ) 3 พ.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6ธรรมสัจจ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "ศาสนา" (ต่อ) 10 พ.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6ธรรมสัจจ์กับสิ่งที่ต้องกลับมาเพื่อสันติภาพ 13 พ.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6ธรรมสัจจ์กับอุดมคติการเมือง 7 มิ.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6สิ่งที่เรียกว่าการศึกษากับธรรมสัจจ์ 24 พ.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6จิตตภาวะของมนุษย์และธรรมสัจจ์(ของจิต) 31 พ.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6มนุษย์ปริวรรตน์กับธรรมสัจจ์ของธรรมชาติ 14 มิ.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6ศาสตรสังคมทุกชนิด มีธรรมสัจจ์ แห่งศีลธรรม 21 มิ.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6ประมวลใจความแห่งธรรมสัจจสงเคราะห์ 28 มิ.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ...
   BIA3.1/6เรื่องปัญหาที่เราต้องสนใจ (โอวาทและปราศรัยแก่ภิกษุ 11 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) เรื่องปัญหาที่เราต้องสนใจ (โอวาทและปราศรัย...
   BIA3.1/6วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมวิสาขบูชาเทศนา ...
   BIA3.1/6หัวข้อบรรยาย (ปกิณกรรม) ลูกเสือชาวบ้าน 7 เม.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด หัวข้อบรรยาย (ปกิณกรรม) ลูกเสือชาวบ...
   BIA3.1/6ล้ออายุ 2518 27 พ.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ล้ออายุ 2518 (27 พ.ค.2518)...
   BIA3.1/6ธรรมปาฏิโมกข์ 2518 7 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ธรรมปาฏิโมกข์ 2518 (7 ส.ค.2518) ...
   BIA3.1/6ครั้งที่ 1 เรื่องพุทธศาสตรปริทัศน์ 10 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ชุดประทีปพุทธศาสตร
(10 - 11 ส.ค.2518)
ครั้งที่ 1 เรื่องพุทธศาสตรปริทัศน์...
   BIA3.1/6เรื่องข้อควรสังเกตเกี่ยวกับการจัดการศึกษายุคปัจจุบัน (บรรยายแก่นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 18 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) เรื่องข้อควรสังเกตเกี่ยวกับการจัดการศึกษาย...
   BIA3.1/6ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่นักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา) 27 ส.ค. 2518 ถึง 29 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่นักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา) (27 - 29 ส.ค...
   BIA3.1/6อบรมราชภัฏผู้ลาบวช 14 ก.ย. 2518 ถึง 16 ก.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม อบรมราชภัฏผู้ลาบวช
(14-16 ก.ย.2518) ...
   BIA3.1/6การใช้จิตว่างให้เป็นประโยชน์ 18 ต.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) เรื่องการใช้จิตว่างให้เป็นประโยชน์ (18 ต.ค...
   BIA3.1/6 เรื่องพุทธศาสตรปริทัศน์ 10 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ชุดประทีปพุทธศาสตร
(10 - 11 ส.ค.2518) ครั้งที่ 1 เรื่องพุทธศาสตรปริทัศน์ ...
   BIA3.1/6เรื่องพุทธศาสนาในฐานะแห่งพุทธศาสนา 10 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ชุดประทีปพุทธศาสตร
(10 - 11 ส.ค.2518)
ครั้งที่ 2 เรื่องพุทธศาสนาในฐานะแ...
   BIA3.1/6ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่นักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา) 27 ส.ค. 2518 ถึง 29 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่นักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา) (27 - 29 ส.ค...
   BIA3.1/6พุทธศาสตรปริทัศน์ 10 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ชุดประทีปพุทธศาสตร (10 - 11 ส.ค.2518)...
   BIA3.1/6พุทธศาสนาในฐานะแห่งพุทธศาสนา 10 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ชุดประทีปพุทธศาสตร (10 - 11 ส.ค.2518)...
   BIA3.1/6การกลับมาแห่งศีลธรรม 10 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ชุดประทีปพุทธศาสตร (10 - 11 ส.ค.2518)...
   BIA3.1/6การใช้พุทธศาสตรา สำเร็จด้วยสติ 11 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ชุดประทีปพุทธศาสตร (10 - 11 ส.ค.2518)...
   BIA3.1/6ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่นักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา) 27 ส.ค. 2518 ถึง 29 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่นักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา) (27 - 29 ส.ค...
   BIA3.1/6หัวข้อปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ 27 ส.ค. 2518 ถึง 29 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่...
   BIA3.1/6การศึกษาสมบูรณ์แบบ 27 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่...
   BIA3.1/6เรื่องปัญหาที่กำลังมีอยู่ ๑๓ ประการ 28 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่น...
   BIA3.1/6ศีลธรรมกับการศึกษาสมบูรณ์แบบ 29 ต.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่น...
   BIA3.1/6สันติภาพคือผลอันแท้จริงแห่งการศึกษาสมบูรณ์แบบ 29 ส.ค. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด ปาฐกถาชุด การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (แก่...
   BIA3.1/6ควรจะได้อะไรจากการบวช 14 ก.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด อบรมราชภัฏผู้ลาบวช (14-16 ก.ย.2518) ...
   BIA3.1/6ปรทัตตตูปชีวี 15 ก.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด อบรมราชภัฏผู้ลาบวช (14-16 ก.ย.2518) ค...
   BIA3.1/6เป็นอยู่อย่างต่ำ - มุ่งทำอย่างสูง 16 ก.ย. 2518ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518 (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) ชุด มอบรมราชภัฏผู้ลาบวช (14-16 ก.ย.2518) ...