รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/5ในส่วนปรมัตถธรรม 26 ม.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2517 ชุด ก.ข.ก.กา ของพุทธ (26 ม.ค. - 30 มี.ค.25...
   BIA3.1/5การเกิดขึ้นของทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะสิ่งเดียว 2 ก.พ. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2517 ชุด ก.ข.ก.กา ของพุทธ (26 ม.ค. - 30 มี.ค.25...
   BIA3.1/5ปัญหาในวิถีของชีวิต ตั้นต้นด้วยกามธาตุ 9 ก.พ. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2517 ชุด ก.ข.ก.กา ของพุทธ (26 ม.ค. - 30 มี.ค.251...
   BIA3.1/5สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ คือปัจจัยแห่งเหตุการณ์ทุกอย่างในโลก 16 ก.พ. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2517 ชุด ก.ข.ก.กา ของพุทธ (26 ม.ค. - 30 มี.ค.251...
   BIA3.1/5ความต่างกันระหว่าง ก ข ก กา ทางศีลธรรม และทางปรมัตถธรรม 23 ก.พ. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2517 ชุด ก.ข.ก.กา ของพุทธ (26 ม.ค. - 30 มี.ค.251...
   BIA3.1/5ก ข ก กา ของนิพพาน 2 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2517 ชุด ก.ข.ก.กา ของพุทธ (26 ม.ค. - 30 มี.ค.251...
   BIA3.1/5ผู้รู้ ก ข ก กา ของนิพพาน 9 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2517 ชุด ก.ข.ก.กา ของพุทธ (26 ม.ค. - 30 มี.ค.251...
   BIA3.1/5การเรียน ก ข ก กา เพื่อนิพพาน 16 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2517 ชุด ก.ข.ก.กา ของพุทธ (26 ม.ค. - 30 มี.ค.25...
   BIA3.1/5ก ข ก กา ของพุทธบริษัทเกี่ยวกับการถือพระรัตนตรัย 23 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2517 ชุด ก.ข.ก.กา ของพุทธ (26 ม.ค. - 30 มี.ค.251...
   BIA3.1/5ก ข ก กา ของพุทธบริษัทประมวลเรื่องเกี่ยวกับ ก ข ก กา ทั้งปวง 30 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2517 ชุด ก.ข.ก.กา ของพุทธ (26 ม.ค. - 30 มี.ค.251...
   BIA3.1/5 "การทำตามพระอรหันต์" มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม มาฆบูชา 2517 เรื่อง "การทำตามพระอรหันต์" (มี.ค.2517)...
   BIA3.1/5ศีลธรรมกับประชาธิปไตย ม.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม 2517 เรื่อง ศีลธรรมกับประชาธิปไตย (บรรยายแก่อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรร...
   BIA3.1/5พัฒนาอนามัย 26 ก.พ. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) เรื่องพัฒนาอนามัย (บรรยายแก่อนามัยจังหวั...
   BIA3.1/5ธรรมพัฒนา 1 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) เรื่องธรรมพัฒนา (อบรม พระคณาธิการเพื่อก...
   BIA3.1/5ความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์ในแง่ของศาสนา วัฒนธรรมทางจิต และแนวทางที่จะออกทำการสงเคราะห์ผู้อื่นตามถิ่นภูมิภาค 20 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) เรื่อง อบรมอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ เรื่อ...
   BIA3.1/5"ธรรมคือเครื่องคุ้มกันอันประเสริฐ" 22 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) เรื่อง "ธรรมคือเครื่องคุ้มกันอันประเสริฐ"...
   BIA3.1/5หัวข้อบรรยายมหิดลธรรม 28 มี.ค. 2517 ถึง 25 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม เรื่อง หัวข้อบรรยายมหิดลธรร...
   BIA3.1/5ธรรมะนั้นเสมอด้วยแผ่นดิน 28 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิด...
   BIA3.1/5การปฏิบัติธรรมะนั้นคือหน้าที่ 31 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิด...
   BIA3.1/5หน้าที่ย่อมมีผลสมควรแก่หน้าที่ 3 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิดล...
   BIA3.1/5หน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัท 4 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิดล...
   BIA3.1/5หน้าที่ในการใช้ธรรมให้ถูกหน้าที่ 9 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิด...
   BIA3.1/5หน้าที่ในการทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัว 10 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิด...
   BIA3.1/5ความถูกต้องนั่นแหละคือธรรมที่ควรอยู่กับเนื้อกับตัว 10 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิดล...
   BIA3.1/5การมีธรรมให้ทันแก่เวลา 12 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิด...
   BIA3.1/5อุบายมีสติสัมปชัญญะให้ทันแก่ขณะจิต 17 เม.ย. 2517 ถึง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิดล...
   BIA3.1/5การเป็นอยู่โดยชอบธรรม สำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะ 22 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุดมหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิดล)...
   BIA3.1/5อวิชชากับการทำสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ 23 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิดล...
   BIA3.1/5สัมมาทิฏฐิ ย่อมประมวลมาแต่สิ่งที่พึงปรารถนา 23 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุดมหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิดล)...
   BIA3.1/5ธรรมกับสิ่งที่เรียกว่า "ชีวิต" 24 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิดล...
   BIA3.1/5ถอยหลังเข้าคลองกันเถิด 24 เม.ย. 2517 ถึง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด
มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิ...
   BIA3.1/5โลกย่อมมีสันติภาพได้ทุกยุคทุกสมัยที่ยังธรรมอยู่ในโลก 25 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด มหิดลธรรม (บรรยายแก่นักศึกษา ม.มหิดล...
   BIA3.1/5หัวข้อบรรยาย 26 เม.ย. 2517 ถึง 2 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด "สิ่ง" ที่ทุกคนควรรู้จัก (บรรยายแก่น...
   BIA3.1/5หลักธรรมที่ทุกคนควรทราบ 26 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด "สิ่ง" ที่ทุกคนควรรู้จัก (บรรยายแก่น...
   BIA3.1/5ตัวเองที่ทุกคนควรรู้จัก 27 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด "สิ่ง" ที่ทุกคนควรรู้จัก (บรรยายแก่น...
   BIA3.1/5อาหารที่ทุกคนต้องรู้จักเลือกรู้จักกิน 28 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด "สิ่ง" ที่ทุกคนควรรู้จัก (บรรยายแก่น...
   BIA3.1/5อันตรายที่ทุกคนควรรู้จักกลัว 28 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด "สิ่ง" ที่ทุกคนควรรู้จัก (บรรยายแก่น...
   BIA3.1/5มิตรสหายที่ทุกคนควรรู้จักคบ 29 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด "สิ่ง" ที่ทุกคนควรรู้จัก (บรรยายแก่น...
   BIA3.1/5ทรัพย์สมบัติที่ทุกคนควรสะสม 30 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด "สิ่ง" ที่ทุกคนควรรู้จัก (บรรยายแก่น...
   BIA3.1/5ผู้ทักท้วงที่ทุกคนควรรู้จักและเชื่อฟัง 30 เม.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด "สิ่ง" ที่ทุกคนควรรู้จัก (บรรยายแก่น...
   BIA3.1/5ผู้ปลุกปลอบ ที่ทุกคนควรรู้จัก และยินยอม 1 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด "สิ่ง" ที่ทุกคนควรรู้จัก (บรรยายแก่น...
   BIA3.1/5ผู้ด่าที่ทุกคนควรรู้จักและพอใจ 2 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด "สิ่ง" ที่ทุกคนควรรู้จัก (บรรยายแก่น...
   BIA3.1/5ประมวลเรื่องบ้าที่ไม่ต้องทำก็ได้ 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่องประมวลเรื่องบ้าที่ไม่ต้องทำก็ได้...
   BIA3.1/5ภาษี ภาษี ภาษี 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่อง ภา...
   BIA3.1/5ผู้รู้ของเมืองไทย น่าหัว ๆ ๆ 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่องผู้...
   BIA3.1/5ปีศาจได้โอกาสในความเจริญก้าวหน้า 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่อง ปี...
   BIA3.1/5ความไม่งมงาย ที่กำลังทำลายศีลธรรม 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่อง คว...
   BIA3.1/5อย่าให้ลูกเป็นผีกะสือ 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่องอย่...
   BIA3.1/5ช่วยกันวิจัยเพลง 80 หน่อย 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่องช่ว...
   BIA3.1/5เสนียดในวิวัฒนาการณ์ของมนุษย์ 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่องเส...
   BIA3.1/5จี้เครื่องบิน เรียกค่าไถ่ ไปทำบุญ 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่องจี้...
   BIA3.1/5ธรรมชาตินะโว๊ย 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่องธรรมชาตินะโว๊ย...
   BIA3.1/5จันทโครพยอมกินขี้ มีแต่คนหัวเราะ 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่องจันทโครพยอมกินขี้ มีแต่คนหัวเราะ...
   BIA3.1/5ธรรมะ เม็ด ก๋วยจี๊ มันดีนัก 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่องธรรมะ เม็ด ก๋วยจี๊ มันดีนัก...
   BIA3.1/5โรคปัญญาอ่อน 400,000 คน 27 พ.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม ล้ออายุ 2517 (27 พ.ค.2517) เรื่องโรคปัญญาอ่อน 400,000 คน...
   BIA3.1/5อาสาฬหบูชาเทศนา 2517 4 ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด อาสาฬหบูชาเทศนา 2517 (4 ก.ค.2517)...
   BIA3.1/5หัวข้อเทศนา 5 ก.ค. 2517 ถึง 30 ก.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ในพรรษา (5 ก.ค. - 30 ก.ย.2517)...
   BIA3.1/5วันเข้าพรรษา 5 ก.ค. 2517 ถึง 7 ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ในพรรษา (5 ก.ค. - 30 ก.ย.2517) ...
   BIA3.1/5ไตรลักษณ์ 12 ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ในพรรษา (5 ก.ค. - 30 ก.ย.2517) ...
   BIA3.1/5ไตรวัฏฏ์ ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ในพรรษา (5 ก.ค. - 30 ก.ย.2517) ...
   BIA3.1/5ไตรภพ - ไตรภูมิ 27 ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ในพรรษา (5 ก.ค. - 30 ก.ย.2517)...
   BIA3.1/5ไตรตัณหา 17 ส.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ในพรรษา (5 ก.ค. - 30 ก.ย.2517) ...
   BIA3.1/5ไตรทวาร 1 ก.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ในพรรษา (5 ก.ค. - 30 ก.ย.2517) ...
   BIA3.1/5ไตร-เหตุ ไตร มูล และตรัยานุสัย 16 ก.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ในพรรษา (5 ก.ค. - 30 ก.ย.2517) ...
   BIA3.1/5เรื่องไตรกรรม 24 ก.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ในพรรษา (5 ก.ค. - 30 ก.ย.2517) ...
   BIA3.1/5เรื่องไตรมาส (ไตรพิเศษ) 1 ต.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ในพรรษา (5 ก.ค. - 30 ก.ย.2517)...
   BIA3.1/5เทศน์ออกพรรษา 2517 พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด เทศน์ออกพรรษา 2517...
   BIA3.1/5หัวข้อบรรยายนวกานุสาสน์ 28 ก.ค. 2517 ถึง 12 ก.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.25...
   BIA3.1/5ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบวช 28 ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.25...
   BIA3.1/5ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียน 29 ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.25...
   BIA3.1/5ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานอดิเรก 30 ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.25...
   BIA3.1/5ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเคร่ง -ไม่เคร่ง 31 ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.25...
   BIA3.1/5ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกิจวัตร 1 ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.2...
   BIA3.1/5ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับพระรัตนตรัย 13 ส.ค. 2517 ถึง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.25...
   BIA3.1/5ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับพระสัทธรรม 15 ก.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.2...
   BIA3.1/5ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "ศาสนา" 11 ก.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.2...
   BIA3.1/5ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับพระคัมภีร์ทางศาสนา 12 ก.ย. 2517 ถึง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.25...
   BIA3.1/5ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับการใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์ 12 ก.ย. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) ชุด นวกานุสาสน์ 2517 (28 ก.ค. - 12 ก.ย.25...
   BIA3.1/5งานกาชาดในแง่ของศีลธรรม 8 ส.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) เรื่องงานกาชาดในแง่ของศีลธรรม (อบรมเจ้า...
   BIA3.1/5ยุวชนกับงานอนุกาชาด 14 ส.ค. 2517ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) เรื่อง ยุวชนกับงานอนุกาชาด (อบรมผู้นำ...
   BIA3.1/5หัวข้อบรรยาย รายการ "โลกพึ่งธรรม - ธรรมช่วยโลก พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) หัวข้อบรรยาย รายการ "โลกพึ่งธรรม - ธรร...
   BIA3.1/5การมีธรรมะ กับการดำรงชีพ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) เรื่อง การมีธรรมะกับการดำรงชีพ (ม.ท.)...
   BIA3.1/5 เรื่องทวิมุขพุทธธรรม (พุทธธรรม 2 หน้า) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2517 (26 ม.ค. - 12 ก.ย. 2517) เรื่องทวิมุขพุทธธรรม (พุทธธรรม 2 หน้า) ...
   BIA3.1/5เรื่องศีลธรรมโลก (ม.ท.) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ. 2518(1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2518) เรื่อง ศีลธรรมโลก (ม.ท.) ...