รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3/1รูปถ่าย (photostat) ตัวอย่างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) เก็บไว้ทำตัวอย่าง (ศัพท์ สำนวน ปาฐกถา ภาษาอังกฤษ) [ พ.ศ.2494 - 2498 ]
- รูปถ่าย (photostat) ตัวอ...