รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.2/4เรื่องปกิณกะ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) ...
   BIA2.2/4เรื่องปกิณกะ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) ...
   BIA2.2/4อนัตตา พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) รวมบันทึกข้อคิดของท่านพุทธทาส [พ.ศ.2480-2487]
- อนัตตา (2/2) หน้า [127]-[284]...