รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.2/3ความคิด พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2484ชิ้น (ITEM) หลักคิด คำคม คัดสรรจากบุคคลอื่น [พ.ศ.2480-2484]
- ความคิด (1/4) หน้า [1]-[86]...
   BIA2.2/3อัตตา พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2484ชิ้น (ITEM) หลักความคิด คำคม คัดสรรจากบุคคลอื่น [พ.ศ.2480-2484]
- อัตตา (2/4) หน้า [87]-[178]...
   BIA2.2/3คัมภีร์ซิกข์เก่า พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2484ชิ้น (ITEM) หลักความคิด คำคม คัดสรรจากบุคคลอื่น [พ.ศ.2480-2484]
- คัมภีร์ซิกข์เก่า (3/4) หน้า [179]-[227]...
   BIA2.2/3เรื่องปกิณกะ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2484ชิ้น (ITEM) หลักคิด คำคม คัดสรรจากบุคคลอื่น [พ.ศ.2480-2484]
- เรื่องปกิณกะ (4/4) หน้า [228]-[251]...