รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.2/2ปกิณกะ พ.ศ. 2475ชิ้น (ITEM) เรื่องคัดสรรจากพระไตรปิฎก [พ.ศ.2475]
- ปกิณกะ (7/7) หน้า [1]-[28]...
   BIA2.2/2ธรรมบท อรรถกถา พ.ศ. 2475ชิ้น (ITEM) เรื่องคัดสรรจากพระไตรปิฎก [พ.ศ.2475]
- ธรรมบท อรรถกถา (2/7) หน้า [1]-[750]...
   BIA2.2/2ชาดก พ.ศ. 2475ชิ้น (ITEM) เรื่องคัดสรรจากพระไตรปิฎก [พ.ศ.2475]
- ชาดก (3/7) หน้า [1]-[920]...
   BIA2.2/2อภิธานศัพท์ (คัดทำหนังสือ) พ.ศ. 2475ชิ้น (ITEM) เรื่องคัดสรรจากพระไตรปิฎก [พ.ศ.2475]
- อภิธานศัพท์ (คัดทำหนังสือ) (4/7) หน้า [1]-[176]...
   BIA2.2/2ปฏิจจสมุปบาท พ.ศ. 2475ชิ้น (ITEM) เรื่องคัดสรรจากพระไตรปิฎก [พ.ศ.2475]
- ปฏิจจสมุปบาท (6/7) หน้า [1]-[9]...