รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.2/1ภาษิตคัดสรร พ.ศ. 2475ชิ้น (ITEM) ภาษิตคัดสรร [พ.ศ.2475] หน้า [1]-[899]...