รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/22แนะนำภาพอุปมาธรรมจากแนวบาลีพุทธพจน์ (รวบรวมทำข้ออุปมาธรรมทั่วไป 12 ธ.ค.2509) 12 ธ.ค. 2509ชิ้น (ITEM) แนะนำภาพอุปมาธรรมจากแนวบาลีพุทธพจน์ (รวบรวมทำข้ออุปมาธรรมทั่วไป 12 ธ.ค.2509) [พ.ศ.2509] หน้า [1]-[27...