รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/21คัมภีร์รวม พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) คัมภีร์รวม [พ.ศ.2485] หน้า [1]-[22]...