รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/19พุทธศาสนสุภาษิต (BS 520 - BS 724) พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนสุภาษิต (BS 520 - BS 724) [พ.ศ. 2485]
หน้า [193]-[401]
หมายเหตุ
1. ขาดหน้า (197), (19...