รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/18พุทธศาสนสุภาษิต (BS 2 - BS 519) พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) พุทธศาสนสุภาษิต (BS 2 - BS 519) [พ.ศ.2485] หน้า [1]-[192]
หมายเหตุ
1. ขาด BS1, 176 - 501
2. ชำ...