รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/13ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 632 - JAT 782) พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 632 - JAT 782) [พ.ศ.2485]
หน้า [619]-[774]
หมายเหตุ ขาด JAT 699 - JAT 700...