รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/12ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 453 - JAT 631) พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 453 - JAT 631) [พ.ศ.2485]
หน้า [462]-[618]...