รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/11ชาตก ขุทฺทกนิกาย (JAT 303 - JAT 452) พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) ชาตก ขุทฺทกนิกาย (JAT 303 - JAT 452) [พ.ศ.2485]
หน้า [309]-[460] ...