รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/10ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 151 - JAT 302) พ.ศ. 2485แฟ้ม ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT151 - JAT 302) [พ.ศ.2485]
...
   BIA2.1/10ชาตก ขุทฺทกนิกาย (JAT 151 - JAT 302) พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 151 - JAT 302) [พ.ศ.2485]
หน้า [152]-[308]...