รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/9ชาตก ขุทฺทกนิกาย (JAT 1 - JAT 150) พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) ...
   BIA2.1/9ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 1 - JAT 150) พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [ พ.ศ. 2522 - 2536 ] หน้า [1]-[29]...
   BIA2.1/9ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 1 - JAT 150) พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2458ชิ้น (ITEM) ชาดก ขุทฺทกนิกาย (JAT 1 - JAT 150) [ พ.ศ.2585] หน้า [1]-[151]...