รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/8เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 601 - THR 697) พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 601 - THR 697) [พ.ศ.2485]
หน้า [610]-[706]...