รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/7เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 501 - THR 600) พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 501 - THR 600) [พ.ศ.2485]
หน้า [506]-[608]...