รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2.1/6เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 401 - THR 500) พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) เถรคาถา ขุทฺทกนิกาย (THR 401 - THR 500) [พ.ศ.2485]
หน้า [405]-[504]...